Artikel 1 Uitleg van begrippen

Kosten Koper Plan (KK-Plan.nl): is een product handelend onder de naam van Genie@work BV. Gebruik van de naam, het product of onderdelen hiervan kan slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Genie@work BV.

Zakelijke relatie: de relatie van KK-Plan.nl die namens zijn cliënt een opdracht tot aankoopbegeleiding, taxatie of bouwkeuring aan KK-Plan.nl geeft.

Opdrachtgever: de cliënt of de cliënt van de zakelijke relatie van KK-Plan.nl die rechtstreeks dan wel via de zakelijke relatie van KK-Plan.nl opdracht tot aankoopbegeleiding, taxatie of bouwkeuring aan KK-Plan.nl verstrekt.

Honorarium: de verschuldigde vergoeding voor de door KK-Plan.nl verrichte werkzaamheden

Opdracht tot KK-Plan.nl pakket: de overeenkomst waarbij KK-Plan.nl zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verzorgen van het KK-Plan.nl pakket bestaande uit: de aankoopbegeleiding, taxatierapport en de bouwkeuring / bouwkundig rapport. De opdrachtgever verplicht zich hiervoor het verschuldigde honorarium te voldoen

Artikel 2 Uitvoeringswijze

De opdracht tot aankoopbegeleiding of taxatie zal door KK-Plan.nl aan een lokale of regionale makelaar worden verstrekt. Al onze taxateurs zijn erkend en aangesloten bij een brancheorganisatie (NVM, LMV, VBO en RVT) en staan geregistreerd in VastgoedCert. of SCVM. De Algemene Voorwaarden van de betreffende branchevereniging kunnen door de taxateur van toepassing worden verklaard. Dit wordt vermeld in het taxatierapport.

De opdracht tot keuring zal door KK-Plan.nl aan een erkende bouwkeurder worden verstrekt. De Algemene Voorwaarden van de betreffende bouwkeurder kunnen door de bouwkeurder van toepassing worden verklaard. Dit wordt vermeld in het keuringsrapport.

 1. De verantwoordelijkheid voor de aankoopbegeleiding, taxatie en bouwkeuring en de daaruit voortkomende resultaten berusten volledig bij de door KK-Plan.nl aangestelde specialist.
 2. Het taxatierapport omvat onder andere de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde object, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht, het waardeoordeel, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel rekening is gehouden en de bijbehorende kadastrale legger en kaart.

Het keuringsrapport omvat onder andere de naam van de opdrachtgever, adresgegevens te keuren object, geconstateerde gebreken en kostenraming van direct noodzakelijke kosten, op termijn noodzakelijke kosten en verbeterkosten.

Artikel 3 Prijzen

Indien los de opdracht tot taxatie wordt geannuleerd nadat de taxateur het pand heeft opgenomen, bedragen de annuleringskosten 100 procent van het taxatiehonorarium zijnde 2 ‰ over de getaxeerde VOV-waarde inclusief BTW maar exclusief € 25,-- kadasterkosten en eventuele leges kosten voor enkelvoudige woonobjecten. Indien ten tijde van de annulering de rapporten nog niet door de taxateur zijn uitgewerkt, bedragen de kosten 50 procent van het taxatiehonorarium, exclusief € 25,-- kadasterkosten en eventuele leges kosten.

Indien er, i.v.m. de acceptatie-eisen, van een door de bank verplicht aangestelde taxateur gebruik gemaakt dient te worden en/of indien er extra informatie opgevraagd dient te worden, kan KK-Plan.nl deze extra kosten doorberekenen. Indien de opdracht tot taxatie wordt geannuleerd binnen 24 uur voor de geplande opnamedatum kan KK-Plan.nl 50 procent van het taxatiehonorarium exclusief € 25,-- kadasterkosten en eventuele leges kosten factureren, indien de taxateur reeds kosten heeft gemaakt.

Indien los de opdracht tot bouwkeuring wordt geannuleerd nadat de bouwkeurder het pand heeft opgenomen, bedragen de annuleringskosten 100 procent van het keuringshonorarium zijnde € 395,= inclusief BTW voor objecten tot 850 m3. Indien de opdracht tot keuring wordt geannuleerd binnen 24 uur voor de geplande opnamedatum, kan KK-Plan.nl 50 procent van het keuringshonorarium factureren. Voor enkelvoudige woonobjecten boven 850 m3 zijn de annuleringskosten op aanvraag.

 1. Het honorarium voor een pakket opdracht tot het KK-plan.nl (aankoopbegeleiding, taxatierapport en bouwkeuring in één pakket) bedraagt € 2.600,-- inclusief BTW vermeerderd met 5% over het bereikte onderhandelings resultaat bij de aankoopbegeleiding (verschil tussen vraagprijs en overeengekomen koopsom). Dit resultaat is inclusief BTW. Het hiervoor genoemde honorarium is exclusief mogelijke kadasterkosten, kosten opvragen bodemloket gegevens, onderzoek persoonsgegevens, controle legitimatiebewijzen, tolk, inschrijving Centraal Testamentenregister, kosten boottocht, en eventuele legeskosten. Alle voornoemde extra kosten kunnen te allen tijde worden aangetoond en worden één op één doorberekend. Indien er, i.v.m. de acceptatie-eisen, van een door de bank verplicht aangestelde taxateur gebruik gemaakt dient te worden en/of indien er extra informatie opgevraagd dient te worden, kan KK-plan.nl deze extra kosten aan de opdrachtgever doorberekenen. Mocht er na aankoop, bij uitzondering, een taxatierapport of bouwkeuring niet nodig zijn, zal er € 150,-- inclusief BTW korting worden gegeven op de KK-plan.nl pakketprijs van € 2.600,-- inclusief BTW
 2. Mocht het voorkomen dat de aankopende makelaar van KK-Plan.nl een bieding bij inschrijving moet uitbrengen of het object zal voor exact of boven de vraagprijs worden aangekocht dan zal niet de 5% over het bereikte onderhandelings resultaat (verschil tussen vraagprijs en overeengekomen koopsom) gelden maar zal er een vast bedrag worden gerekend van € 250,-- inclusief BTW ongeacht de uiteindelijke aankoopsom.
 3. De tarieven zijn van toepassing op enkelvoudige woonobjecten tot 850 m3. Voor bedrijfsmatig onroerend goed, deels verhuurde panden, woonboerderijen etc. gelden afwijkende, nader te bepalen tarieven. De inhoudsberekening van een object wordt gedaan door de bouwkundige. Deze berekening is bindend voor de vaststelling van het tarief.
 4. Indien een KK-Plan.nl pakket opdracht in zijn geheel wordt geannuleerd voordat de bezichtiging heeft plaatsgevonden, kan KK-Plan.nl € 120,-- administratiekosten factureren inclusief BTW maar exclusief € 25,-- kadasterkosten en eventuele leges kosten, indien de aankopend makelaar reeds deze kosten heeft gemaakt. Mocht de opdracht in zijn geheel geannuleerd worden nadat er een bezichtiging heeft plaatsgevonden, maar er vindt geen overeenstemming over de koopsom plaats, bedragen de annuleringskosten € 275,-- inclusief BTW per bezichtiging. Indien er na een annulering (binnen 6 maanden) een volgende woning (welke binnen dezelfde criteria valt) wordt aangekocht, ontvangt opdrachtgever € 150,-- inclusief BTW, korting op deze tweede opdracht.
 5. Indien een KK-Plan.nl pakket opdracht in zijn geheel wordt geannuleerd nadat er een overeenstemming over de koopsom is bereikt bedragen de annuleringskosten de pakket prijs van € 2.600,-- (minus eventueel de eerder genoemde kortingen als de taxatie en bouwkeuring nog niet is uitgevoerd) + de kosten over het onderhandelingsresultaat (verschil tussen vraagprijs en overeengekomen koopsom). Indien er na een annulering (binnen 6 maanden) een volgende woning (welke binnen dezelfde criteria valt) wordt aangekocht, ontvangt opdrachtgever € 150,-- inclusief BTW, korting op deze tweede opdracht.
 6. Alleen schriftelijke annuleringen doorgegeven tijdens kantooruren worden behandeld. Op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen kan een annulering niet in behandeling worden genomen. Bij annuleringen die ons op deze dagen bereiken, wordt de eerst volgende werkdag als annuleringsdag opgenomen.

Artikel 4 Betaling

 1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om onze factuur te laten verrekenen op de nota van afrekening bij de notaris. Mits de passeerdatum binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aan KK.Plan.nl is. Dit moet tijdig aan KK-Plan.nl kenbaar gemaakt worden.
 2. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de factuur.
 3. Indien de factuur direct naar de opdrachtgever wordt verzonden, dient de factuur binnen 14 dagen na ontvangst onder vermelding van het factuurnummer te worden betaald.

Artikel 5 werkgebied / regio

Het werkgebied of regio waarin door KK-Plan.nl opdrachten kunnen worden uitgevoerd zijn:

Postcodes 3400-3439, 3500-3599, 3600-3699, 3700-3769, 3800-3839, 3900-4139 en 6660-6799

Alle overige niet genoemde postcodes komen in principe niet in aanmerking voor het KK-Plan.nl. Uiteraard kan er altijd geïnformeerd worden naar de mogelijkheden in de niet genoemde postcode gebieden. Mail naar info@kk-plan.nl

Artikel 6 Toepasselijkheid van deze algemeene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die van toepassing zijn in het KK-Plan.nl pakket en op de door KK-Plan.nl gesloten overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van aankoopbegeleiding, taxaties en bouwkeuringen.

  De Algemene Voorwaarden van (potentiële) opdrachtgevers van KK-Plan.nl zijn niet van toepassing op opdrachten tot aankoopbegeleiding, taxaties en bouwkeuringen aan KK-Plan.nl – ook niet naast de onderhevige Algemene Voorwaarden. KK-Plan.nl sluit iedere mogelijke vorm van toepassing van Algemene Voorwaarden van (potentiële) opdrachtgevers/zakelijke relaties uit.

 2. Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden KK-Plan.nl slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met KK-Plan.nl zijn overeengekomen. De door KK-Plan.nl opgestelde Algemene Voorwaarden blijven onder handhaving van dergelijke afwijkingen en / of aanvullingen voor het overige van kracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de actuele voorwaarden van de verschillende financieringsinstellingen aan KK-Plan.nl bij het invullen van een opdracht. KK-Plan.nl kan bij niet of niet volledig verstrekken van bovengenoemde informatie door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet accepteren van de taxatie- en keuringrapporten door een erkende Nederlandse geldverstrekker.
 2. KK-Plan.nl is niet aansprakelijk voor toerekenbare schade, veroorzaakt door onjuist, onvolledig, niet tijdig of anderszins verkeerd handelen van de taxateur, bouwkeurder of aankopende makelaar.
 3. Enige aansprakelijkheid rustend op KK-Plan.nl gaat niet verder dan het gefactureerde nettobedrag per product dat betrekking heeft op de verrichte werkzaamheden waarmee de schade verband houdt.
 4. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na 6 maanden na het uitvoeren van de opdracht door KK-Plan.nl.
 5. De opdrachtgever vrijwaart KK-Plan.nl tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van door KK-Plan.nl of de door KK-Plan.nl ingeschakelde aankoopmakelaar, taxateur of bouwkeurder ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudend voor zover de opdrachtgever aantoont dat KK-Plan.nl in verhouding tot de opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de opdrachtgever te vergoeden.
 6. Indien de opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient hij met deze derden uitdrukkelijk overeen te komen dat KK-Plan.nl op generlei wijze aansprakelijk is en dat KK-Plan.nl wordt gevrijwaard van mogelijke aanspraken van deze derden.

Artikel 8 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Het Nederlands Recht is van toepassing. Indien geschillen niet onderling worden opgelost, is de rechtbank te Utrecht uitsluitend bevoegd.